Driving taxi

Resevillkor

Allmänna villkor samt integritetspolicy

Uppdaterad: 21 November 2017

Följande allmänna villkor gäller för dig som reser med bolag inom Cabonline-koncernen i Sverige, t.ex Sverigetaxi i Stockholm AB och Taxi Kurir i Stockholm AB. Om du eller det företag där du arbetar ingått ett avtal med oss så ska villkoren i avtalet äga tillämpning före dessa allmänna villkor.

Detta dokument innehåller även användarvillkoren för de kundkonton som kan skapas i mobilapplikation och hemsida.

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga resor utförda av Taxi Skåne och bolag inom samma företagskoncern som oss, oavsett om beställningen genomförts via mobilapplikation, hemsida, telefon eller via beställning direkt av taxibil i trafik.

Genom att registrera ett konto hos oss och/eller beställa en resa godkänner du även dessa allmänna villkor.

1. BOKNING, BOKNINGSBEKRÄFTELSE OCH AVBOKNING

Tiden för framkörning till upphämtning, start av resan, och ankomst till slutdestination beror på olika faktorer som t.ex. när beställningen görs, tillgången på bilar i området där upphämtning ska ske, trafik- och vädersituationen samt efterfrågan på övriga körningar vid tidpunkten som resan ska ske. Det är resenärens ansvar att i god tid planera sin resa med hänsyn till ovanstående. Information för bedömningen kan erhållas från Cabonlines kundtjänst eller i Cabonlines app för beställning av resa. Angivna punkter är dock antaganden och rekommendationer och inte bindande för Cabonline.

När beställningen gjorts via webben får du en bekräftelse på din beställning. Om bekräftelsen inte verkar motsvara din beställning, ber vi dig att omgående kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns tillgängliga i mobilapplikationen, på vår hemsida eller i taxibilen.

Du kan avboka en beställd resa fram till dess att vår beställningscentral har allokerat din beställning på en specifik taxibil, vilket vid förbeställningar sker ungefär femton (15) minuter innan den angivna upphämtningstiden.

2. OM BILEN INTE KOMMER

Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns tillgängliga i mobilapplikationen eller på vår hemsida. Om du har fått ett beställningsnummer är det bra om du har det till hands när du ringer, så går det fortare att identifiera din beställning.

3. BAGAGE

Våra förare hjälper dig med i och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till föraren. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för.

Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du givetvis inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till föraren eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet. Föraren lämnar sedan föremålet till polisens hittegods. Saker som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas en kort tid därefter lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning.

4. PRISER

Om resan inte utförs till ett fast pris gäller den taxa som tillämpas när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler placerade både inne i och utanpå taxibilarna. Du kan även hitta information om priserna på vår hemsida.

Som kund har du vanligtvis även möjlighet att begära ett fast pris. Det fasta priset baseras på hur lång tid resan förväntas ta med den valda resvägen vid den tidpunkt resan ska äga rum. Om du vill ha ett erbjudande om fast pris ska du säga till föraren innan resan startar. Du kan även begära ett fast pris när du gör din beställning via vår växel. Vi ber dig notera att fast pris inte alltid är möjligt beroende på omständigheterna vid beställningstillfället, osäkerhet att beräkna tidsåtgång i det specifika fallet eller av annat skäl.

Väntetaxa tillämpas från det att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset. Vid förbeställning tillämpas väntetaxa från det att förbeställningstiden är inne, oavsett om resan bokats till ett fast pris eller inte.

5. BETALNING

Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan flera olika betalningssätt. Vi accepterar de flesta vanliga kreditkort och du kan givetvis även betala kontant. Om du som privatperson eller företag har registrerat ett konto hos oss kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls efter sedvanlig kreditprövning och på särskilda villkor.

Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning.

Vi eftersträvar att minska vårt koldioxidavtryck och tillämpar därför i första hand elektronisk fakturahantering. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en särskild faktureringavgift om 75 kr per utskick i de fall där pappersfakturor måste skickas.

6. REKLAMATION

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du meddelar oss detta genom att gå in på vår hemsida. Där finns det ett formulär som du kan använda för synpunkter.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 14 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 14 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 14 dagar efter mottagen faktura.

Vår målsättning är att varje klagomål ska tilldelas ett ärendenummer så att du kan följa upp hur reklamationen hanteras.

7. VÅRT ANSVER OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Om du drabbas av en skada när du reser med oss kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela oss om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, dock senast inom 14 dagar från det att skadan uppkom.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med oss, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar oss så hjälper vi dig med information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.

Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från oss om vi eller taxibilen orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårt ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att vi inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. Med undantag för personskador så är vårt ansvar begränsat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen tretusen (3.000) kronor och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Vi ansvarar överhuvudtaget inte om våra möjligheter att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom vår kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

8. KUNDENS SKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA SKADAN

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Vi är inte skyldiga att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

9. FÖRSÄKRING

Samtliga taxifordon som är anslutna till oss är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har vi tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp.

10. ANVÄNDARVILLKOR FÖR KONTON I MOBILAPPLIKATION ELLER HEMSIDA

Vid beställning via mobilapplikation och hemsida har du möjlighet att skapa ett användarkonto. Användarkontot ger dig en översikt av din resehistorik, möjlighet att registrera kontokort för snabbare betalning vid resor, skapa favoritadresser för att snabba på beställning m.m.

För att skapa kontot behöver du tillhandahålla personuppgifter som namn och e-postadress. Du behöver även välja ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att lösenordet håller erforderlig säkerhetsnivå så att inte obehöriga kan logga in på ditt konto. Vi rekommenderar att du regelbundet byter lösenord för att säkerställa att det inte hamnar i orätta händer. Lösenordet bör vara unikt för användarkontot.

Du ansvarar för beställningar som görs genom användarkontot. Det är därför viktigt att du omedelbart kontaktar oss för det fall du misstänker att din kontoprofil utnyttjas av obehöriga.

11. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till oss i samband med att du beställer en taxi. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi upprätthåller en hög nivå på vår datasäkerhet.

Vilka personuppgifter som samlas in beror delvis på hur du bokade din bil. Om du beställer genom ett konto i mobilapplikation eller hemsida så kan vi samla information om IP-adress, gps-position, samtalslogg och/eller sms-data mellan dig och taxibilen eller beställningscentralen, användarmönster (klick, besökta hemsidor, cookies eller liknande), telefoninställningar, appanvändning, information om appkraschar (buggar) eller annan systemaktivitet, val av hård-, mjukvara och webbläsare, språkinställningar.

Om du inte vill att vi registrerar din persondata så rekommenderar vi dig att boka genom att ringa till vår beställningscentral från dolt nummer.

Vi använder de insamlade personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Vi kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter eller anpassa vår kommunikation till dig samt för utskick av information, erbjudanden och nyhetsbrev från oss eller för att ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringssammanhang.

Vår användning av dina personuppgifter kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till eller samköras med andra register hos våra samarbetspartners och leverantörer. Vi kan även behöva dela dina personuppgifter med bolag inom vår företagsgrupp för att ge dig bästa tänkbara service, detta innebär t.ex. att vi kan dela dina uppgifter med våra beställningscentraler inom koncernen och våra teknikbolag som hanterar driften av våra mobilapplikationer och hemsidor. Vi kommer även behöva dela med oss av personuppgifterna med våra taxibilar, vilka samtliga är underleverantörer till oss.

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras. Du har även rätt att bli bortglömd från våra system på begäran. För det fall du önskar ta del av de uppgifter som finns registrerade på dig eller önskar bli bortglömd så ombes du kontakta oss på kontaktuppgifterna som finns tillgängliga i mobilapplikationen, på hemsidan eller i taxibilarna.

12. OM VI INTE BLIR ÖVERENS

Om du framfört klagomål avseende våra tjänster eller begärt ersättning för en skada du drabbats av och inte är nöjd har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.